Wednesday , 10 February 2016

سه شعر از نادر چگینی

۱  دریارا که روی مبل می نشست بیدی راکه درتراس می ایستاد وگنجشکی که تا پیراهن ام می آمد همه راباخودبُرد ستاره ایی که مرامیبوسید.    ۲ شاعرکه ...Read More »

نگاهی به کتاب “طاء”؛ اثر سمیه طوسی

در نقد مجموعه شعر، پیش از آنکه با نقد چندین شعر به عنوان تکثری از ابژه‌ها طرف باشیم با نقد یک ابژه واحد طرفیم. یعنی در حال نوشتن چند نقد برا ...

Read More »
 “آنارشی” بهای حذف و قهر نخبگان

در جامعه مدرن سطوح رشد و توسعه نسبت مستقیمی با ترکیب دوگانه امنیت جمعی و روندهای دمکراتیک خواهد داشت و هرگونه بر هم خوردگی یا نقض ارتباطات ب ...

Read More »
رد صلاحیت زنان: استراتژی حذف یا مقاومت برای تغییر؟

مدرسه فمینیستی: در حالی که در هفته گذشته خبر توافق هسته‌ای، خبر خوشایندی بود که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت اما هنوز چندی از این خبر ...

Read More »
728x90-AccounTech
scroll to top