چه کسی راهِ تو را خواهد رفت 

شعری از منیر طه

0 67

به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران

این مطلب تاکنون 70 بار مورد مطالعه قرار گرفت

 چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟
چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

چه کسی خونِ تو در رگهایش
موج خواهد زد و خواهد آشفت؟

هیچ مانندِ تو یکبارِ دگر
مردی از خویش برون خواهد شد؟

از همین نویسنده
1 از 3

دامنِ خاک عزیزِ وطنم
پاک از سرخیِ خون خواهد شد؟

            چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟
            چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟

                 چه کسی؟ چه کسی؟

ونکوور، اسفند 1379ـ مارچ 2001

 

این مطلب تاکنون 70 بار مورد مطالعه قرار گرفت

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال