ادبیات شعر

آخوندک *

Akhoondak-150x150 آخوندک *چشم های گرد مانده اش
بازتاب ِ تحیر ِعقل
در راز ِ خلقت اشیاست …
این طور نیست آقای حشره شناس ؟!

بالبرگ های اندام پوشش
تقلید ِ ماهرانه ی
بال ِ سبز ِ فرشته هاست …
این طور نیست آقای حشره شناس ؟!

و دست های به آسمان رفته اش
یادمان ِ نیایش ِ مهر
در مهراب ِ خلوت ِ میتراست …
این طور نیست آقای حشره شناس ؟!

( در بازخوردی بسیارعجیب
پروانه‌ی نجیب را
چنان به تسخیر می کشد
که انعکاس این غفلت را
گیرنده های چشمانت
از رشته‌های عصب بینایی
عبور نمی دهد ! )

آرواره ها را پاک می کند
و برای اجابت ِ فریبی دیگر
به نماز می ایستد!

—————
* پس از انقلاب پنجاه و هفت و در گیر و دار تغییر نام ها و نشانه ها، بعضی از استادان حشره شناسی که افتخار شاگردی شان را بعدها یافتم، پیشنهاد دادند که نام این حشره به راهبک تغییر کند! 

Please follow and like us:
cute_twitter آخوندک *
icon_Visit_us_en_US آخوندک *
fa_IR_Follow آخوندک *
fa_IR_Tweet آخوندک *
cute_telegram آخوندک *
telegram_message آخوندک *
telegram آخوندک *
cute_linkedin آخوندک *
icon_en_US آخوندک *
fa_IR_share آخوندک *
cute_whatsapp آخوندک *
cute_instagram آخوندک *
cute_soundcloud آخوندک *
cute_fbmessenger آخوندک *
cute_youtube آخوندک *
icon_Visit_us_en_US آخوندک *
cute_email آخوندک *
cute_pinterest آخوندک *
pinterest آخوندک *
fa_IR_save آخوندک *

Related posts

چند شعر از شهرام پارسا مطلق

شهرام پارسامطلق

عکاس دوره گرد

شهرگان

حکم تیر

شهرگان

اظهار نظر