گزيده‌ها

آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)

بر اساس ترانة محلی ارمنی (ساری سيرون يار)

خواننده: شقايق كمالی

آهنگسازی و پرداخت: سياوش بيضایی

سرايندة شعر فارسی زيبا و پرشور اين ترانه دقيقا مشخص نيست و عموماً به سعید سلطانپور نسبت داده می‌شود.

Please follow and like us:
cool_twitter آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
icon_Visit_us_en_US آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
en_US_Follow آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
en_US_Tweet آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
cool_telegram آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
telegram_message آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
telegram آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
cool_linkedin آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
icon_en_US آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
en_US_share آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
cool_instagram آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
cool_fbmessenger آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)
cool_subscribe آفتابكاران جنگل ( سراومد زمستون)

Related posts

تلفات زلزله استان بوشهر رو به افزایش است

شهرگان

دو خوانش از امیر کراب بر اشعاری از نصرت رحمانی و نادر نادرپور

شهروند بی‌سی

جاستین ترودو به رهبری حزب لیبرال‌ کانادا برگزیده شد

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!