جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

و خون توی رگش اعتصاب خواهد کرد

شبی علیه خودش انقلاب خواهد کرد

به ما که تک تک اعضای پیکرش بودیم

بجای لطف و تعامل، عتاب خواهد کرد

کسی که رابطه اش با تنَش تنِش دارد

بدن به وقت مبادا، جواب خواهد کرد

و آنچنان طی این سالها فقط خورده

که تا خلا* نرسیده خراب خواهد کرد

دوای دیکتاتوری اعتراف تقصیر است

اگر چه تا دم مرگ اجتناب خواهد کرد

بگو وگرنه اجل مهلتی نخواهد داد

فلک برای قضاوت شتاب خواهد کرد

ضعیفیِ تن و گردنکشی توخالی

همان کند که هوا با حباب خواهد کرد

بگو به قاضی تاریخ تا که بنویسد

همان که حکم شما را کتاب خواهد کرد

بگو به آنکه مجازات زنده بودن را

بجای عمر نکرده حساب خواهد کرد

نبین لهیده سرم را به زیر چکمه‌ی ظلم

زمان عصاره ما را شراب خواهد کرد

Related posts

شعری از شهین خسروی نژاد

شهرگان

چند شعر از جعفر ترنجی

جعفر ترنجی

پنج شعر از داریوش معمار

شهرگان

اظهار نظر