جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

«به مصلوبان آزادی»


برای مردم کشورم که در خیابان مصلوب می شوند:

این پاییز چقدر گرم است
وقتی با گلوله قلب‌هایمان را داغ می کنند.
ما
جنازه‌هامان را
برای آزادی
سنگر کرده‌ایم.

Please follow and like us:
cool_subscribe اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_twitter اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_Follow اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_Tweet اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_youtube اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_linkedin اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_share اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_instagram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_whatsapp اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_soundcloud اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_fbmessenger اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cool_telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram_message اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

Related posts

۳ شعر از سریا داودی حموله

سه شعر از رباب محب

سپیده جدیری

پیام منصور کوشان به مراسم بزرگداشت نسیم خاکسار

منصور کوشان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!