پیشنهاد سردبير صفحه اول

بهاریه‌ای از منوچهر آتشی

آید بهار و پیرهن بیشه نو شود

نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود

زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو

زیباتر آنکه در سرت اندیشه نو شود

ما راغم کهن به می کهنه بسپرید

بر حال ما چه سود اگر شیشه نو شود

شبدیز رام خسرو و شیرین به کام او

بر فرق ما چه فرق اگر تیشه نو شود

جان می دهیم و ناز تو را باز می خریم

سودا همان کنیم اگر پیشه نو شود

Related posts

بهشت مالیاتی بی‌سی برای شرکت‌های بزرگ

شهرگان

جزئیات جدید کودتای ۲۸ مرداد: توصیه سیا درباره حصر مصدق

شهرگان

نامه افشاگرانه‌ی تاج‌زاده مبنی بر رای نیاوردن حداد عادل در مجلس ششم

شهرگان

اظهار نظر