ادبیات پیشنهاد سردبير شعر

به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمی

Fatemi به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمیای سرورِ آزادگان ، يادت گرامی باد

 

وقتی كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ،

وقتی هزاران جان كنارِ جانِ تو جان داد ،

 

وقتی سرودِ « زنده بادت» بر لبت غلتيد ، *

خون‌خواهيَت را ای به خون آغشته ، فرمان داد

 

نامِ بلندت اينچنين ورد زبان‌ها شد

راه و روندت رهنمای رفتنِ ما شد

 

ديدی چسان در دامِ ، خود‌گسترده ، درافتاد ؟

ديدی كه آن بيماية ابله چه رسوا شد ؟

 

امروز چون ديروز باز از هولِ جان بگريخت

امروز چون ديروز در بيگانگان آويخت

 

بارِ دگر اين بي‌خرد با خفّت و خواری 

آن آبروي رفته را بر رويِ نامش ريخت

 

آخر به دامان كه ريزم اشك اين غم را

آخر كرا گويم غمِ اين درد و ماتم را

 

آوخ كه می سوزد هنوز آن خانه در‌ بيداد

شادا كه رفتی و نديدی اين جهنم را

 

هرگز مپنداری كه يادت می‌رود از ياد

هرگز مپنداری كه خاموش است اين فرياد

 

آزادگی با يادِ هر ‌آزاده ، می بالد

ای سرورِ آزادگان ، يادت گرامی باد

 

* « پاينده ايران، زنده باد دكتر مصدق» آخرين‌كلامش در كشتارگاه.

Related posts

ایستاده بر زمین داغ

شهرگان

ترجمه دو شعر فرناز جعفرزادگان به زبان ترکی

یعقوب نامی

ارایه کتاب صوتی فارسی زبان در فروشگاه‌های اودیبل و آی‌تیونز برای نخستین بار

شهرگان

اظهار نظر