پیشنهاد سردبير صفحه اول گزارش

دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

sotoudeh-340x510 دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
logo_queens_colour_350 دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

به‌گزارش بی‌بی‌ســی به نقل از روزنامه گلوب‌اندمیل، دانشگاه کوئینز کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نســرین ســتوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده است.‌ این دانشگاه در بیانیه‌ا‌ی گفته است که به پاس مبارزه خانم ستوده برای آزادی دکترای افتخاری این دانشگاه را به طور غیابی به او اعطا می‌کند. در این بیانیه آمده است که نهاد و دانشــجویانی که درخواست اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده را تقدیم دانشگاه کردند «نمی توانستند شایسته‌تر از این مدافع حقوق بشر، شخصی را برای چنین افتخاری بیابند.»

پنجاه تــن از اســتادان و بیــش از پانصــد تن از دانشجویان این دانشــگاه با امضای طوماری، خانم ستوده را به عنوان کاندیدای دریافت دکترای افتخاری به دانشگاه توصیه کرده بودند. روزنامه گلوب اند میل کانادا به نقل از خانم ســتوده نوشته است که گفته «میدانم به خاطر تلاشم در راه دفاع از حقوق بشــر زندانی شــده‌ام، با اینهمه هرگز سکوت نخواهم کرد.»

Please follow and like us:
cute_email دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_twitter دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_Visit_us_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_Follow دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_Tweet دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_youtube دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_Visit_us_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_linkedin دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_share دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_instagram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_whatsapp دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_soundcloud دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_fbmessenger دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_telegram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
telegram_message دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
telegram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

Related posts

زنان شووينيست خوک صفت؛ و خيزش فرهنگ هرزه پروری*

عزت گوشه‌گیر

هفت‌شنبه‌های بلوچ

عبدالقادر بلوچ

روزِ یادبود

شهرگان

اظهار نظر