پیشنهاد سردبير صفحه اول گزارش

دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

sotoudeh-340x510 دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
logo_queens_colour_350 دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

به‌گزارش بی‌بی‌ســی به نقل از روزنامه گلوب‌اندمیل، دانشگاه کوئینز کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نســرین ســتوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده است.‌ این دانشگاه در بیانیه‌ا‌ی گفته است که به پاس مبارزه خانم ستوده برای آزادی دکترای افتخاری این دانشگاه را به طور غیابی به او اعطا می‌کند. در این بیانیه آمده است که نهاد و دانشــجویانی که درخواست اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده را تقدیم دانشگاه کردند «نمی توانستند شایسته‌تر از این مدافع حقوق بشر، شخصی را برای چنین افتخاری بیابند.»

پنجاه تــن از اســتادان و بیــش از پانصــد تن از دانشجویان این دانشــگاه با امضای طوماری، خانم ستوده را به عنوان کاندیدای دریافت دکترای افتخاری به دانشگاه توصیه کرده بودند. روزنامه گلوب اند میل کانادا به نقل از خانم ســتوده نوشته است که گفته «میدانم به خاطر تلاشم در راه دفاع از حقوق بشــر زندانی شــده‌ام، با اینهمه هرگز سکوت نخواهم کرد.»

Please follow and like us:
cute_twitter دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_Visit_us_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_Follow دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_Tweet دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_telegram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
telegram_message دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
telegram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_linkedin دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
en_US_share دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_whatsapp دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_instagram دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_soundcloud دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_fbmessenger دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_youtube دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
icon_Visit_us_en_US دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_email دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
cute_pinterest دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
pinterest دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد
fa_IR_save دانشگاه کانادایی به نسرین ستوده دکترای افتخاری داد

Related posts

۱۰نماینده مجلس در پرونده ۳‌هزار‌میلیاردی به دادگاه رفته‌اند

شهرگان

کدام سینماگران در نشست ۶ مرداد خانه‌ سینما حضور داشتند؟

شهرگان

معرفی کتاب- معرفی شاعر

ساره سکوت

اظهار نظر