ادبیات شعر گزيدهٔ خبر‌ها

دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)

۳ شعراز خالد بایزیدی (دلیر)

ترجمه از: خالد بایزیدی(دلیر)

تقدیم به مبارزانی که بر چوبه‌های دارسبزند

 «دیارم»

دیارم

صدها سال است خون می کارد

پیراهن آتش به تن نوه‌هایش می‌کند

پنجه‌هایش را

به خون عزیزانش آراسته است

عزیزم مویه مکن!

ها… این نمایشگاه خون است

بیا خون دلدارت را بشناس…

اینهایند شهیدانت…

با سربلندی سر از مزارشان برون آورده‌اند

بیا دلدار گمشده‌ات را بجوی

عزیزم مویه مکن…!

ها… بکش مرا و قطره قطره خونم را بیاشام

اما مویه مکن

مگر نمی‌دانی دلدارت

رهگذر جاده آفتاب است

زلف صبح و رعد را شانه می‌کند

آغوشش را به روی کشتی و ترانه وافق سرخ

گشوده است

مویه مکن!

مگر نمی‌دانی سرزمینم پیراهن آتش را

به تن عزیزان می کند

و پنجه‌هایش را به خون نوه‌هایش

آراسته است …

آی سرزمینم!

در زیرسایه شمشیر برطناب دار خواب می بینم

خواب می‌بینم

خواب می‌بینم

«ماتم ومه»

این مه است

که دامنه‌های کوه را تنیده

بلندی‌هارا پوشانده

یا آه خلقم‌ام؟

ای لانه شیرینی رنج و حسرت آواره‌ها

امشب دروازه دلت را به رویم مبند

من نیزچون تو

پنجره‌ای برابر باران و آفتاب می گشایم

من نیز چون تو سفر می کنم

به درون چشمان شاهین!

Please follow and like us:
cool_subscribe دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_twitter دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
icon_Visit_us_en_US دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
en_US_Follow دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
en_US_Tweet دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_youtube دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
icon_Visit_us_en_US دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_linkedin دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
icon_en_US دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
en_US_share دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_instagram دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_whatsapp دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_soundcloud دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_fbmessenger دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
cool_telegram دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
telegram_message دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)
telegram دوشعراز: رفیق صابر(شاعرمعاصرکورد)

Related posts

یک سال از فاجعه «فوکوشیما» گذشت

شهرگان

چالش‌های نقد ادبی در ایران در گفت‌وگو با امیر احمدی آریان

آزاده دواچی

باز هم پیشگویی دقیق آمار شرکت کنندگان

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!