تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

دو شعر از حسین فرخی

دو شعر از حسین فرخی

 

شعر دیگر (۱)

 

من پشت به کدام خیابان کرده باشم که زیباترم می کند

من از کجا و اندامت دلخوش باشم و کدام خیابان

من از کدام طرف غارت شده و صورت کم نمی آورم

من پشت به کدام زن که باطل نیست

حرف دیگری بزن که بی تفاوت نشده ام    نیستم

در تهران امروز که زبانم جان می گیرد

نفس بکش   عرق بریز  که زیباترم در این روایت

خیابان و غارت شده  یک فنجان   شیرین ام  می فهمی؟

خیابان و اندامت در هر صورت پاک یا ناپاک؟

باطل نیست

حرف بزن این گوشه که دیگر حرام زاده نیست

من از کجا ببوسمت  واز کدام خیابان لذت ببری

زیباترم بخواهی

من پشت به کدام تاریخ کرده باشم در تهران امروز

که بخوانی لرزان و سربه هوا

که تکان دهنده

که بی رحمانه

عشق بازی را چه طور شروع  کرده ام    می کنم

با کدام زن و پشت به کدام خیابان نزدیک تر

و باز خودم را به نمایش می گذارم با تمام جزئیات

یک فنجان و غارت شده   شیرین ام و غلیظ

ببین چه حسی دارد این زیباترم.

 

شعر دیگر (۲)

 

بله   نفس نفس بزن و کمی نزدیک تر

بله  زخم ها ی ناجور را بردار

این یکی با زنده گی مان جور است   بردار

می افتم در سطرها  سانسور نمی شود

معشوق جان گرفته   لا به لای سطرها خیلی هم واقعی ست

صدا ها ی تو را بسوزانم  و در گوشه ای به تماشا بگذارم

و چه قدر هم نفس گیر باشد مرا ببوس

این دربه در شده ام از فرق سر تا خطوط نا مفهوم

بله  با کمال تاسف   ثبت کن

بله و هرفاصله ای را بردار سانسور نمی شود

آدم خاصی می شوم مراببوس با هر فرض

که بی پروایی     خیلی هم جدی ست

رابطه هایم در تهران پخش و پلا نیست

می افتم با هر صورتی که پسندیده تر است و  حاضر

انتخاب هر قطعه ام با تو ست   بردار

دراین گوشه آزادم وارد بازی ات بشوم   می شوم

نفس نفس بزن  ملالی دیگر نیست

زخم ها جلو دوربین در بوم و رنگ های جورواجور

تازه اند بردار معشوق هم جان می گیرد اجازه بده

دلبرانه ترین رفتارها را اضافه می کنم

بله  دست بردار نیستم

بله احتیاجی به مخفی کاری نیست.

 

۲۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۲

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها
تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights