صفحه را انتخاب کنید

دو شعر از محمد آزرم

دو شعر از محمد آزرم

 دو شعر از محمد آزرم، برگرفته از کتاب «هوم»

  jeldhoom

۱

لرزالرزا قسم به زمین با بم‌ترین صدای خودش

قسم به رسیده‌های بم روبرگرداننده از خودش

های‌هایی تووی هوا را از توو زده زیر خودش

نه! توو در تووی هواری هو شده وا شده آننده‌تر از تقسیم

درز گرفتن اصواتی بی تلفظ براساس اگر یا تعداد بیشتر

اعصابی زیر زبان حتا نه

بین دندان‌ها تووی موزیکی بخش‌های دیگرش

برخورد شده در خود خرد شده

اساسی اصلاً نمانده است یا به تعداد بیشتر خش‌های دیگرش

بگیرند از شخصی‌اش خش‌ها را بدون ناخن کشیدن به تلنبار کشیدن

داننده با بم‌ترین گردنده زیر و روی زمین زیک‌زاک‌های ریخته بیرون از موزیک

تصورش عمومی‌تر از انتخاب شده می‌شود

۲

خواب دیدن یک درصد موضع‌گیری است
خواب دیدن دو درصد قراردادی است
خواب دیدن سه درصد سرمایه‌گذاری است
خواب دیدن چهار درصد مطبوعاتی است
خواب دیدن پنج درصد اعتراض است
خواب دیدن شش درصد ضربان است
خواب دیدن هفت درصد جذاب است
خواب دیدن هشت درصد اقتصادی است
خواب دیدن نه درصد پیش‌بینی است
خواب دیدن ده درصد حمله است
خواب دیدن یازده درصد سرگیجه است
خواب دیدن دوازده درصد تاریخی است
خواب دیدن سیزده درصد دموکراتیک است
خواب دیدن چهارده درصد تشویقی است
خواب دیدن پانزده درصد اجتماعی است
خواب دیدن شانزده درصد اهانت است
خواب دیدن هفده درصد زحمت است
خواب دیدن هجده درصد پراکنده است
خواب دیدن نوزده درصد انتقاد است
خواب دیدن بیست درصد نمایشی است
خواب دیدن بیست و یک درصد تربیتی است
خواب دیدن بیست و دو درصد توطئه است
خواب دیدن بیست و سه درصد بی‌طرف است
خواب دیدن بیست و چهار درصد مناقشه است
خواب دیدن بیست و پنج درصد ایرانی است
خواب دیدن بیست و شش درصد داوطلبانه است
خواب دیدن بیست و هفت درصد خیانت است
خواب دیدن بیست و هشت درصد اضطراری است
خواب دیدن بیست و نه درصد تلاطم است
خواب دیدن سی درصد مستند است
خواب دیدن سی و یک درصد بین‌المللی است
خواب دیدن سی و دو درصد تشویش است
خواب دیدن سی و سه درصد عجولانه است
خواب دیدن سی و چهار درصد پیش‌داوری است
خواب دیدن سی و پنج درصد اخلاقی است
خواب دیدن سی و شش درصد غیرممکن است
خواب دیدن سی و هفت درصد ارعاب است
خواب دیدن سی و هشت درصد تقلب است
خواب دیدن سی و نه درصد ارتقاء است
خواب دیدن چهل درصد مدیریت است
خواب دیدن چهل و یک درصد انسانی است
خواب دیدن چهل و دو درصد خشونت است
خواب دیدن چهل و سه درصد تصویری است
خواب دیدن چهل و چهار درصد معتبر است
خواب دیدن چهل و پنج درصد رقابتی است
خواب دیدن چهل و شش درصد رودربایستی است
خواب دیدن چهل و هفت درصد دیپلماتیک است
خواب دیدن چهل و هشت درصد تحریم است
خواب دیدن چهل و نه درصد تغییر است
خواب دیدن پنجاه درصد کوانتومی است
خواب دیدن پنجاه و یک درصد مبتذل است
خواب دیدن پنجاه و دو درصد صرفه‌جویی است
خواب دیدن پنجاه و سه درصد تجدید نظر است
خواب دیدن پنجاه و چهار درصد آمادگی است
خواب دیدن پنجاه و پنج درصد تفاوت است
خواب دیدن پنجاه و شش درصد مغناطیسی است
خواب دیدن پنجاه و هفت درصد فرهنگی است
خواب دیدن پنجاه و هشت درصد تصادفی است
خواب دیدن پنجاه و نه درصد گزارش است
خواب دیدن شصت درصد تصاعدی است
خواب دیدن شصت و یک درصد کامپیوتری است
خواب دیدن شصت و دو درصد انهدام است
خواب دیدن شصت و سه درصد مناقصه است
خواب دیدن شصت و چهار درصد معامله است
خواب دیدن شصت و پنج درصد مصرفی است
خواب دیدن شصت و شش درصد اطلاع‌رسانی است
خواب دیدن شصت و هفت درصد اعتقاد است
خواب دیدن شصت و هشت درصد یادآوری است
خواب دیدن شصت و نه درصد پشیمانی است
خواب دیدن هفتاد درصد ژنتیکی است
خواب دیدن هفتاد و یک درصد تکراری است
خواب دیدن هفتاد و دو درصد جرو بحث است
خواب دیدن هفتاد و سه درصد تهدید است
خواب دیدن هفتاد و چهار درصد جدید است
خواب دیدن هفتاد و پنج درصد تدافعی است
خواب دیدن هفتاد و شش درصد مذاکره است
خواب دیدن هفتاد و هفت درصد غیرعلنی است
خواب دیدن هفتاد و هشت درصد معنوی است
خواب دیدن هفتاد و نه درصد مطالعه است
خواب دیدن هشتاد درصد تلاش است
خواب دیدن هشتاد و یک درصد خدمات است
خواب دیدن هشتاد و دو درصد مقاومت است
خواب دیدن هشتاد و سه درصد استرداد است
خواب دیدن هشتاد و چهار درصد پناهندگی است
خواب دیدن هشتاد و پنج درصد امنیتی است
خواب دیدن هشتاد و شش درصد خودکشی است
خواب دیدن هشتاد و هفت درصد اختصاصی است
خواب دیدن هشتاد و هشت درصد تقویتی است
خواب دیدن هشتاد و نه درصد صادراتی است
خواب دیدن نود درصد شکنجه است
خواب دیدن نود و یک درصد استراتژیک است
خواب دیدن نود و دو درصد وظیفه است
خواب دیدن نود و سه درصد تهاجمی است
خواب دیدن نود و چهار درصد وارداتی است
خواب دیدن نود و پنج درصد جنایت است
خواب دیدن نود و شش درصد مزایده است
خواب دیدن نود و هفت درصد آزادی است
خواب دیدن نود و هشت درصد مقدماتی است
خواب دیدن نود و نه درصد ترکیبی است
خواب دیدن صد درصد ارزش است
خواب دیدن منفی یک درصد وابسته است
خواب دیدن منفی دو درصد برجسته است
خواب دیدن منفی سه درصد کاربردی است
خواب دیدن منفی چهار درصد بحرانی است
خواب دیدن منفی پنج درصد رسوایی است
خواب دیدن منفی شش درصد بحبوحه است
خواب دیدن منفی هفت درصد بی‌انصافی است
خواب دیدن منفی هشت درصد محافظه‌کاری است
خواب دیدن منفی نه درصد کاهش است
خواب دیدن منفی ده درصد فلسفی است
خواب دیدن منفی یازده درصد مربع است
خواب دیدن منفی دوازده درصد معاصر است
خواب دیدن منفی سیزده درصد ظریف است
خواب دیدن منفی چهارده درصد مهارت است
خواب دیدن منفی پانزده درصد سازنده است
خواب دیدن منفی شانزده درصد را است
خواب دیدن منفی هفده درصد دایره‌المعارف است
خواب دیدن منفی هجده درصد تمرین است
خواب دیدن منفی نوزده درصد تناظر است
خواب دیدن منفی بیست درصد و است
خواب دیدن منفی بیست و یک درصد تغذیه است
خواب دیدن منفی بیست و دو درصد وسوسه است
خواب دیدن منفی بیست و سه درصد انحطاط است
خواب دیدن منفی بیست و چهار درصد که است
خواب دیدن منفی بیست و پنج درصد تبعید است
خواب دیدن منفی بیست و شش درصد شایعه است
خواب دیدن منفی بیست و هفت درصد اعتراف است
خواب دیدن منفی بیست و هشت درصد از است
خواب دیدن منفی بیست و نه درصد تخلف است
خواب دیدن منفی سی درصد غیرقانونی است
خواب دیدن منفی سی و یک درصد تجویزی است
خواب دیدن منفی سی و دو درصد تا است
خواب دیدن منفی سی و سه درصد خارجی است
خواب دیدن منفی سی و چهار درصد مشکوک است
خواب دیدن منفی سی و پنج درصد دوجانبه است
خواب دیدن منفی سی و شش درصد غافلگیری است
خواب دیدن منفی سی و هفت درصد عضلانی است
خواب دیدن منفی سی و هشت درصد فیزیکی است
خواب دیدن منفی سی و نه درصد بی‌ثباتی است
خواب دیدن منفی چهل درصد خوش‌شانسی است
خواب دیدن منفی چهل و یک درصد تورم است
خواب دیدن منفی چهل و دو درصد شرقی است
خواب دیدن منفی چهل و سه درصد مفصلی است
خواب دیدن منفی چهل و چهار درصد بن‌بست است
خواب دیدن منفی چهل و پنج درصد تفتیش است
خواب دیدن منفی چهل و شش درصد تاریک است
خواب دیدن منفی چهل و هفت درصد مثلث است
خواب دیدن منفی چهل و هشت درصد متزلزل است
خواب دیدن منفی چهل و نه درصد مولکولی است
خواب دیدن منفی پنجاه درصد شیمیایی است
خواب دیدن منفی پنجاه و یک درصد صنعتی است
خواب دیدن منفی پنجاه و دو درصد مواخذه است
خواب دیدن منفی پنجاه و سه درصد پیوسته است
خواب دیدن منفی پنجاه و چهار درصد ذره‌ای است
خواب دیدن منفی پنجاه و پنج درصد موجی است
خواب دیدن منفی پنجاه و شش درصد منسجم است
خواب دیدن منفی پنجاه و هفت درصد کلیدی است
خواب دیدن منفی پنجاه و هشت درصد نسبت است
خواب دیدن منفی پنجاه و نه درصد مدور است
خواب دیدن منفی شصت درصد ویرجینیاوولفی است
خواب دیدن منفی شصت و یک درصد تجربی است
خواب دیدن منفی شصت و دو درصد مدرن است
خواب دیدن منفی شصت و سه درصد مقدمه‌ است
خواب دیدن منفی شصت و چهار درصد مستقل است
خواب دیدن منفی شصت و پنج درصد تخفیف است
خواب دیدن منفی شصت و شش درصد پارانویا است
خواب دیدن منفی شصت و هفت درصد سوال است
خواب دیدن منفی شصت و هشت درصد اشراق است
خواب دیدن منفی شصت و نه درصد خردکننده است
خواب دیدن منفی هفتاد درصد ممانعت است
خواب دیدن منفی هفتاد و یک درصد تواضع است
خواب دیدن منفی هفتاد و دو درصد بی‌اختیار است
خواب دیدن منفی هفتاد و سه درصد قانون‌گذاری است
خواب دیدن منفی هفتاد و چهار درصد توقع است
خواب دیدن منفی هفتاد و پنج درصد غیریکدیگر است
خواب دیدن منفی هفتاد و شش درصد مسولیت است
خواب دیدن منفی هفتاد و هفت درصد فرضی است
خواب دیدن منفی هفتاد و هشت درصد زمستانی است
خواب دیدن منفی هفتاد و نه درصد وحشیانه است
خواب دیدن منفی هشتاد درصد پرتابی است
خواب دیدن منفی هشتاد و یک درصد سیستماتیک است
خواب دیدن منفی هشتاد و دو درصد خطی است
خواب دیدن منفی هشتاد و سه درصد رانشی است
خواب دیدن منفی هشتاد و چهار درصد مدارا است
خواب دیدن منفی هشتاد و پنج درصد ابری است
خواب دیدن منفی هشتاد و شش درصد جبران است
خواب دیدن منفی هشتاد و هفت درصد تشدید است
خواب دیدن منفی هشتاد و هشت درصد رنگ است
خواب دیدن منفی هشتاد و نه درصد خطا است
خواب دیدن منفی نود درصد آینده است
خواب دیدن منفی نود و یک درصد مرکزی است
خواب دیدن منفی نود و دو درصد سرد است
خواب دیدن منفی نود و سه درصد چطور است
خواب دیدن منفی نود و چهار درصد الفبا است
خواب دیدن منفی نود و پنج درصد دراماتیک است
خواب دیدن منفی نود و شش درصد دورافتاده است
خواب دیدن منفی نود و هفت درصد تقویمی است
خواب دیدن منفی نود و هشت درصد متاثر است
خواب دیدن منفی نود و نه درصد انفصال است
خواب دیدن منفی صد در درصد جیمز جویسی است

  

ت و ت ن ه ا ت ع د ا د ی ا ز ا س م ه ا ه س ت ی

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

خانه | >> به سوی واپسین نوشته‌ها

محمد آزرم متولد تهران است و از سال ۱۳۷۱ به طور حرفه‌ای در حوزهٔ ادبیات در مطبوعات قلم زده است. به تازگی کتاب شعری از او با نام «هوم» توسط انتشارات بوتیمار در ایران منتشر شده که گزیده‌ای از شعرهایی را در بر می‌گیرد که در خلال سال‌های ۸۴ تا ۸۸ سروده است. محمد آزرم پیش از این کتاب «عکس‌های منتشر نشده» (گزیده‌ای از سروده‌هایش در خلال سال‌های ۷۲ تا ۷۶) و کتاب «اسمش همین است محمد آزرم» (گزیدهٔ شعرهایش در سال‌های ۷۶ تا ۸۱) را در حوزهٔ شعر تجربی منتشر کرده است. از او مقالات بسیار متنوع و متعددی در دههٔ اخیر در زمینهٔ تئوری ادبی به چاپ رسیده که از آن جمله است:
- نظریه‌پردازی شعر «متفاوط» به عنوان موقعیت جدیدی در شعر نوشتاری؛
- خوانش انتقادی شعر پس از نیما به ویژه چهره‌های شاخص جریان شعر نیمایی؛
- توضیح و تبیین مفهوم پرفرمنس یا اجرا در نوشتار.

او تا به حال کارگاه‌های متعددی نیز در زمینهٔ بداهه‌نویسی شعر برای دانشجویان ایران و همچنین مراکز غیردولتی برگزار کرده است

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد