In touch with Diverse Iranian Community

سروده‌هایی در همبستگی با روزنامه‌نگارانِ دربند

کنار کلمات هم که بیایی

کلمات با تو کنار نمی‌آیند

تو را وابسته می‌کنند به هوای بیرون

بیرون هوا پنجره دارد

بیرون هوا حنجره دارد

بیرون حوا

بیرون آدم

بیرون شما بگویم با کلمات چه نسبتی دارید

وقتی این ماهی

بیرون تُنگ می‌میرد

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال