In touch with Diverse Iranian Community

سه شعر از نسرین خواجه

 شاخه ای
که پشت پنجره ات
می رقصد
تشنه یک نوازش است
مثل موهایم
که بی تاب!…

۱/۴/۹۲

***

حضور وحشت یک دست
وفانوسی که
هیچ وقت روشن نشد
تا خوانده شود
فصل هایی که
مخالف چیدن پرواز هستند
عجب خفقان بزرگی
دار می زند
!گردن شهر را

۱/۴/۹۲

***

فصل درو کدامین
دوره عاشقی ست
می خواهم داس تو
هلال ماه ام باشد
گندمزار آشیانه عشق من
و شاید
.
.
.
تو!

۴/۴/۹۲

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال