آينه در آينه شعر مدرسه فمینستی

شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش

Zanan-3 شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالشبه نرگس محمدی ، به کیانا و علی که مادر را انتظار می کشند و به شبهای بی ستاره ی کودکانی که رؤیایشان؛ فردای در آغوش مادر است . به مادرانی از جنس نسرین ها ، نرگس هاو … که در انتظار صبح و آغوش فرزندانشان ، تاریکی شب را از یاد می برند . به رویای کودکانی  ا ز جنس نور، به مادرانی از جنس استقامت و به صبحی که از پس شب های دراز سرانجام سرخواهد رسید، به صلح فراموش شده در حاشیه ی تاریکی و سپیدی هایی که از یاد نخواهند رفت [مدرسه فمینیستی]

Azadeh-2-150x150 شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالششب رفتنی است 

هایی کم نور

در چراغهایت گم می شوند

مردانی هستند

با ماشه هایی ملتهب

که هر روز صدایت را نشانه می روند

و تو نمی دانستی که هر بعد ازظهر

در قنداق تفنگشان

 فالت را می گیرند

تا زن بدلی شان باشی

تا روی دستهایت زخم شوند

و تو زخم شان بودی

و زخم عمیقشان بودی که درد می کرد

و مثل هر روز

و مثل روزهایت

باغچه هایت را لگد کردند

و ندیدند که چند فرزند

در حنجره ات قد کشیدند

تا مادر سرزمینشان باشی

شب است

و روز مثل همیشه

لابه لای موهایت می پیچد

و دستانشان چه آلوده

در هواخوری کوکانت غرق می شوند

شرم نمی کنند شاید

از درازدستی سرزمینی

که مادرش تو بودی

که خوابت ،خواب نبود

که رویایت

حرامی کوچه هایشان بود

فراموششان نمی کنی و

با صورتی عجیب

و خاطره ای کم رنگ

بر پلهای همیشه بسته شان قدمی می زنی

می دانی شب رفتنی است

و تو چه قدر

در خوابهایشان پریده ای

Please follow and like us:
cute_twitter شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
icon_Visit_us_en_US شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
fa_IR_Follow شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
fa_IR_Tweet شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_telegram شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
telegram_message شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
telegram شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_linkedin شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
icon_en_US شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
en_US_share شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_whatsapp شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_instagram شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_soundcloud شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_fbmessenger شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_youtube شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
icon_Visit_us_en_US شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_email شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
cute_pinterest شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
pinterest شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش
fa_IR_save شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش

Related posts

چند شعر از عباس فتحی‌زاده

شعرهایی از فرزانه قوامی

شهرگان

سه شعر از فرزاد طبائی

شهرگان

اظهار نظر