ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

شعری از سریا داودی حموله

[clear]

[clear]

اگر به شکل شب درآمدم

ترجیح می دهم

معاصر کسی باشم

که در من عبور تاریکی داشت

[clear]

به شکل روز در آمدم

ترجیح می دهم

ادامه ی درختی باشم

که تصمیم ماه بود

[clear]

به شکل باد در آمدم

تا سایه ای نداشته باشم

مثل پرنده ای

که اینجا وطنش نباشد!

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US شعری از سریا داودی حموله
fa_IR_Follow شعری از سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet شعری از سریا داودی حموله
cute_telegram شعری از سریا داودی حموله
telegram_message شعری از سریا داودی حموله
telegram شعری از سریا داودی حموله
cute_linkedin شعری از سریا داودی حموله
icon_en_US شعری از سریا داودی حموله
fa_IR_share شعری از سریا داودی حموله
cute_whatsapp شعری از سریا داودی حموله
cute_instagram شعری از سریا داودی حموله
cute_soundcloud شعری از سریا داودی حموله
cute_fbmessenger شعری از سریا داودی حموله
cute_youtube شعری از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US شعری از سریا داودی حموله
cute_email شعری از سریا داودی حموله
cute_pinterest شعری از سریا داودی حموله
pinterest شعری از سریا داودی حموله
fa_IR_save شعری از سریا داودی حموله

Related posts

بلبل سرگشته

شهرگان

شعری از حسن پویا آنارشیست

پنج شعر از پیمان سلیمانی

پیمان سلیمانی

اظهار نظر