شعر

شعری از عباس فتحی زاده

Abbas-Fathizadeh شعری از عباس فتحی زاده
عباس فتحی‌زاده

در کفّه ی فاتحان
شمشیری ست
آغشته به خون
سنگین تر از جنایت و جنون
خشمگین و کین خواه
 
و در سوی دیگر
ذرّه های زرّین وجودمان
اندوخته با رنج های مان
آرام و جانکاه

بهایی
برای رهایی
از جنگ و تباهی
در ناعادلانه ترین ترازوی تاریخ

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از عباس فتحی زاده
icon_Visit_us_en_US شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_Follow شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_Tweet شعری از عباس فتحی زاده
cute_telegram شعری از عباس فتحی زاده
telegram_message شعری از عباس فتحی زاده
telegram شعری از عباس فتحی زاده
cute_linkedin شعری از عباس فتحی زاده
icon_en_US شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_share شعری از عباس فتحی زاده
cute_whatsapp شعری از عباس فتحی زاده
cute_instagram شعری از عباس فتحی زاده
cute_soundcloud شعری از عباس فتحی زاده
cute_fbmessenger شعری از عباس فتحی زاده
cute_youtube شعری از عباس فتحی زاده
icon_Visit_us_en_US شعری از عباس فتحی زاده
cute_email شعری از عباس فتحی زاده
cute_pinterest شعری از عباس فتحی زاده
pinterest شعری از عباس فتحی زاده
fa_IR_save شعری از عباس فتحی زاده

Related posts

دو شعر از زلما بهادر

زلما بهادر

چند شعر از اعظم بهرامی

اعظم بهرامی

شعری از هادی ابراهیمی رودبارکی

هادی ابراهیمی رودبارکی

اظهار نظر