In touch with Diverse Iranian Community

شقایق، سمبل صلح و عشق یا سمبل جنگ؟

شهرگان: هوارد زین* پیرامون روز رزمندگان متنی نوشته است که به مناسبت سالگرد این روز انتخاب و ترجمه شده‌است. متن را می‌خوانیم:

poppies شقایق، سمبل صلح و عشق یا سمبل جنگ؟

«روز رزمندگان، بجای آنکه روزی برای تقبیح جنگ باشد، به فرصتی برای بیرون کشیدن پرچم‌ها، یونیفورم‌ها، موزیک نظامی، و سخنرانی‌‌های میهن پرستانه‌ای تبدیل شده است که بوی ریاکاری آن مشام را می‌‌آزارد. آنان که روزهای تعطیل را نام گذاری می‌کنند، آنان که با احساسات پاک ما نسبت به رزمندگان جنگ بازی می‌‌کنند، روزی را که به بزرگ داشت پایان یک وحشت اختصاص دارد، به روز بزرگ داشت میلیتاریسم تبدیل کرده‌اند. من خود به عنوان یک رزمنده جنگ، "جنگی خوب" علیه فاشیسم، نمی‌‌خواهم بزرگداشت خدمات من برای تکریم جنگ مورد استفاده قرار گیرد.»

* Howard Zinn مورخ ، نمایش نامه نویس و فعال اجتماعی آمریکایی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال