In touch with Diverse Iranian Community

ما از تو تکثیر می‌شویم، بانوی آزادی!

 

ما از تو تکثیر می‌شویم،

بانوی آزادی!

تو نه!

آسمان می‌ساید سر

بر موهای سپیدت

بانوی آزادی!

– هـ. الف. رودبارکی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال