In touch with Diverse Iranian Community

چند رباعی از سینا سنجری

رباعیات زیر بخشی از مجموعه ۲۰۰ – ۳۰۰ رباعی در دست انتشار سینا سنجری شاعر ساکن ونکوور است.

sinasanjari-453x510 چند رباعی از سینا سنجری

1

از راه رسیدیم شب مشکوکی ست

شب لحظه غرق در صدای غوکی ست

از راه رسیدیم شکسته ، خسته

دیدیم جهان میکده ی متروکی ست

هجدهم سپتامبر 2012

 2

من نیستم آنکه پرسم ات کیست برو

اوراد شب از شهود خالی ست برو

قدیس عبوس معبدی متروکم

ای زایر خسته معجزی نیست برو

دهم جون 2014

3

در فلسفه وجود غیر از تکرار

وجد دگری نبود غیر از تکرار

رقاصک ساعت قدیمی چیزی

بر وقت نمی فزود غیر از تکرار

دهم جون 2014

4

این سو من و آن سو تو و آن سوتر باد

آن سوتر باد نیز سرتاسر باد

آنجا که جهان پرنده غمگینی ست

کز کرده به روی تک درختی در باد

دوازدهم جون 2014

5

در وهم هر آن چه باشم آن خواهم دید

هر شکل گمان کنم همان خواهم دید

در این کلمات زایری تنها را

می بینم و باز همچنان خواهم دید

هفده جولای 2014

6

از گردش چرخ تا نشان خواهد بود

رویای من و تو جاودان خواهد بود

هر لحظه همان لحظه آغازین است

هر چیز که بوده همچنان خواهد بود

نوزده جولای 2014

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال