In touch with Diverse Iranian Community

کارهایی از آیرو به انتخاب نانام

۱

خدای ابری

 

برای کلارا که یک روز شکل خدا را از من پرسید!

 

 

پدرت

در بچهگی

خدا را تکه ابری سفید میدید

در آسمان روشنِ فیروزهای

که گاه به شکلِ انسانی درمیآمد

لم داده با لبخند و ریش سفید

 

بعدها

وقتی بزرگتر شد

هرچه به آسمان زُل زد

جز ابر و ابر

چیزی ندید‌.

 

 

 

 ۲

پیشترها چاقویی داشتم

که قسمتِ گندیدهی سیب را میبریدم با آن

 امروز هم همان چاقو را دارم

 با این فرق

 که حالا دیگر نمیدانم

 قسمتِ گندیدهی سیب گندیده است

 یا قسمتِ سالمِ آن.

 

۳

نمیفهمم چه لزومی دارد

این ماشینهای سریع

این آدمهای سریع

هر روز سایهام را بشکافند

از درونِ آن عبور کنند

 تا بیرونِ آن

 بر من ظاهر شوند!

 

 

!

 

مدتی میشود

میدانم

عاشقی از سرم افتاده

 

چون وقتی میبینمت

دیگر

تعجب نمیکنم .

 

 

 

۵

داری مثلاً هنوز دورِ خودت میچرخی

دورِ خودت، دورِ آنچه كه خودت نساختهای

دورِ دودِ سیگاربرگِ فیدل،

دورِ سوراخهای پس، پیش، گشاد، تنگ

دورِ باسنِ شریفِ  پامِلا  اندرسون، دور كِیف كردنهای تخیلی

دورِ دنیا در هشتاد روز

دورِ خیالِ سنجاقكی كه دُم در آورده است

و فكر میكند جاسوس سازمانِ سیاست

دورِ  تله ی كلماتِ  جنده اطواری

 

دورِ تمامِ آن چیزهایی كه فكر میكنند

نه فكر نمیكنند، ثابت میكنند

                                        كه تو

                                        كاملاً

                                        و فقط

                                         یك

                                        موشی!

 

۶

خاورمیانه کجاست!

 

خاورمیانه! اوهـوی

                      خاورمیانه!

 

خاورمیانه گم شده

بهخدا قسم!

 

نیست که نیست

نه روی پیشانیم

نه توی کیفِ زنم.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال