صفحه را انتخاب کنید

مجموعه گفتگوهاى “از تهران تا ناكجا” شامل هفت مصاحبه منتشر شد

مجموعه گفتگوهاى “از تهران تا ناكجا” شامل هفت مصاحبه منتشر شد

مجموعه گفتگوهای “از تهران تا ناکجا” شامل هفت مصاحبه از ریحانه ظهیری با افرادی همچون: کامران بزرگ نیا، مسعود بهنود، شهرنوش پارسی پور، ماجده مطلبی، بی‌تا ملکوتی، ابراهیم نبوی و پرتو نوری علا است.

این مجموعه اخیراً توسط انتشارات اچ اند اس مدیا در لندن به انتشار رسیده است.

ریحانه ظهیری در توضیح این مجموعه گفت‌وگوها می‌گوید: «جمـع آوری مجموعـه گفتگوهـای پیـش رو بـا یـک حادثـه سـاده شــروع شد! بـه گمانـم دنبـال مقاله‌ای در اینترنـت بـودم کـه بـه مطلبـی از یـک نویسـنده برخـوردم؛ کـه بـه دلیـل شـرایط سانسـور، ایـن امـکان برایـش فراهم نشــده، تعــدادی از داســتانهایش را در مجموعهٔ جدیــدش منتشـر کنـد و نویسـنده، ماننـد بسـیاری دیگـر از نویسـندگان داخـل ایــران، مجبور شــده دســت بــه خــود سانســوری بزنــد و داســتان‌ها را از مجموعــه حــذف و مجموعــه را بدون آن داســتان‌ها بــه چــاپ برســاند. برخــورد روزانــه، بــا دوســتان نویسنده‌ای کــه بــه دلیــل همیــن محدودیت‌هــا، مجبــور بــه چــاپ آثارشــان در خــارج از ایــران شــده بودند، باعث شــد کــه در پــی گفتگویــی بــا ایــن گــروه از نویسنده‌ها باشــم! ایــن آغــاز یــک ماجــرای تــازه بــود! بی گمانان نویسـنده، اولیـن و آخرین نفـری نیسـت کـه مجموعه‌اش دچـار سانســور شده اســت! امــا همیــن چالــش انگیزه‌ای شــد کــه پــای صحبــت نویســندگان مهاجــری بنشــینم کــه هرکــدام بــه نوعــی بــا پدیدهٔ سانسـور روبـه رو بوده‌اند و در مرحله‌ای از زمـان زهر آن را چشیده‌اند. ایـن گفتگـوها تلاشـی اسـت بـرای واکاوی، پیرامـون ایـن چالــش! همچنیــن فرصتی اســت کــه نویســندگان مهاجــر (خــارج از ایـران) از زبـان خودشـان بـه گذشـته، آثـار، آرزوهـا و سـالهای پـس از مهاجرتشـان بپردازنـد و مـا را بـا ابعـاد تـازه‌ای از پدیدهٔ سانسـور روبـه رو کننـد.»

وی همچنین توضیح می‌دهد که: «بایـد خاطـر نشـان کنـم کـه آخرین گفتگـو ایـن مجموعـه در تاریخ ۲۰ دسـامبر ۲۰۱۳ انجـام شـد و حـال کـه پـس از سـه سـال انتظـار ناخواسـته و پیش بینـی نشـده ایـن کتـاب، منتشر شد؛ خاطره‌ها را مـرور می‌کنم، خاطره‌های ایـن سـه سـال انتظـار را و اینکـه بالاخـره هـر حرفـی تاوانـی دارد! در پایــان تشــکر می‌کنم از افــرادی کــه بــا پذیرفتــن مصاحبــه، شــجاعت ادامــه کار و اتمام آن را بــه مــن دادنــد. سپاســگزاری می‌کنم از خانــم نســرین ســتوده عزیــز کــه بــا حضورشـان در روزهـای آخر و فرسـتادن یادداشـتی برایـم قـوت قلبـی بودند.»

لينك تهيه كتاب از سايت ناشر:

http://www.hands.media/books/?book=from-tehran-to-nowhere

لينك تهيه كتاب از سايت نويسنده:

http://www.reyhanehzahiri.com/sale_farsi.html

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This