تازه‌ها شعر

خوشحالم از کار داوطلبانه

 

خوشحالم از کار داوطلبانه

از کار بدون مزد، بدون دلال، واسطه،  بدون دزد

 

خوشحالم از کمک به دوست، همسایه

توی محله

اصلا همه جا

از کار بدون انتظار

برای رفع نیاز

 

خوشحالم از کار بدون رئیس،  بدون کارفرما

بدون سرکارگر، بدون سر، سرتیپ،سرلشکر، سرخر

 

خوشحالم از کار بدون حکم و دستور

بدون اجبار و زور

 

قبل از حرکت مشارکت

بعد از حرکت

مشارکت در طرح و برنامه

همیشه  همه جا با همه کس در طول کار در  طول راه

 

خوشحالم از انتخاب کار

ساعت کار

محل کار

مقدار کار

باندازه توان

باندازه  نیاز

 

خوشحالم از خود مدیریتی کارکنان

کار بدون تبعیض

یدی فکری ، سخت آسان

هر تجربه ای

درشت

ریز

 

خوشحالم از کار بدون سود و طمع

بدون بخل ، رقابت

بدون تصاحب ، مالکیت

 

خوشحالم  از کار بدون مزد ، بدون واسطه، دلال  بدون دزد

برای دوست ، همسایه

آشنا

اصلا نا آشنا

برای محله

اصلا همه جا

 

برای تولید عشق و زندگی

برای من و تو

اصلا برای همه

Please follow and like us:
cute_email خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_twitter خوشحالم از کار داوطلبانه
icon_Visit_us_en_US خوشحالم از کار داوطلبانه
fa_IR_Follow خوشحالم از کار داوطلبانه
fa_IR_Tweet خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_youtube خوشحالم از کار داوطلبانه
icon_Visit_us_en_US خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_linkedin خوشحالم از کار داوطلبانه
icon_en_US خوشحالم از کار داوطلبانه
en_US_share خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_instagram خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_whatsapp خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_soundcloud خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_fbmessenger خوشحالم از کار داوطلبانه
cute_telegram خوشحالم از کار داوطلبانه
telegram_message خوشحالم از کار داوطلبانه
telegram خوشحالم از کار داوطلبانه

Related posts

پنج شعر از سیدمهدی موسوی

سیدمهدی موسوی

کودکی ناپلئون

شهرگان

شعری از لیلا درخش

لیلا درخش

اظهار نظر