In touch with Diverse Iranian Community

یاداشتی بر مجموعه شعر مکعبی از کلمات

0 57

مجموعه شعر «مکعبی از کلمات» حاوی دو دفتر از اشعار شاعر پیشرو معاصر پرویز گراوند است. شاعری که با تخیل سرکش و زبانی پویا توانسته در این کتاب اشعاری درخور تامل ارائه دهد.  با اشاره به نام مجموعه «مکعبی از کلمات» می توان گفت: حرکت در سه بعد طول، عرض و ارتفاع، اشعار این مجموعه را از سطحی نویسی دامنگیر شعر امروز دور کرده و همچنین مجموعه را از عمق خاصی برخوردار نموده است. برخلاف آنچه که این روز ها در بسیاری از اشعار شاعران هم نسل و حتا پیشین او شاهد هستیم، روحیات نویسی نخ نما و سطحی در شعرش جایگاهی ندارد. ذهنیت معترض، پرسشگر، و کاونده او مرزی نمی شناسد؛ از هزار توهای وجودی عبور میکند و هر چیز که پیوندی با دغدغه های هستی شناسانه ی او  پیدا کند می تواند قابلیت شعر شدگی از منظری تازه بیابد. کما اینکه در این مجموعه ، شعری هست به نام سنگ رویا که به تاسی از هفتاد سنگ قبر رویایی ؛ درباره ی رویایی و به موازات آن، نه منطبق بر آن است. که البته با تحسین جناب رویایی با این جمله – گاهی که خوانش، خود، نویسشی ست؛ برخوردار گردیده است. امیدوارم در فرصتهای دیگر ، این کتاب از نگاه دیگر مخاطبان جدی شعر امروز نیز دور نماند و بیشتر و بیشتر به این کتاب در خور و شایسته پرداخته شود. با هم بخشی از یک شعر کتاب را بخوانیم:

صدای امضا می پیچد در فلاخن گوش:

دور از وطن هم

گاهی وطن است

بر بالای سنگ، هفتاد سنگ قبر بتراشند

کویری ها و حرکت موج و دریایی ها،

از بالا ظرفی باشد از دست که غروب را به سمت می برد

کتیبه از صدای یدالله باشد که گفت:

“در برابر غروب

ذهن من برابری ست

– سفید – *

داخل مزار کتاب بگذارند

که هیچ مطلب ندارد

جز سفیدی متن

تا دوباره بنویسد با وقت لغت:

” جای نگاه من

از نگاه گم می شود ” *

در جایی دیگر مزاری بنویسند با سنگی از رویا و گرانيت.

یدالله فوق ایدیهم را به شکل عصا

بگذارند در کناره، بر کرانه ی دست.

میان اشیاء مقبره

عینک او باشد که هنوز می بیند

ژیلت و هندسه ی دست ها

کت و شلواری بر تن و مکعبی در کلمات

….

* از رویایی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال