شهرگان – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Sat, 07 Dec 2019 06:10:48 -0800 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg شهرگان – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 یادنامه‌ای برای غلامرضا بروسان https://shahrgon.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ba%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586 https://shahrgon.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 07 Dec 2019 06:10:44 +0000 https://shahrgon.com/?p=83956 انتخاب چند شعر از کتاب “مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است” غلامرضا بروسان. غلامرضا بروسان فرزند اسماعیل بروسان (زاده ۲۲ آذر ۱۳۵۲ در مشهد – درگذشته ۱۵ آذر ۱۳۹۰) شاعر و برگزیده «جایزه شعر نیما» و «جایزه شعر خبرنگاران» است. از او تاکنون مجموعه‌های شعر «احتمال پرنده را گیج می‌کند»(۱۳۷۸) و «یک بسته...

The post یادنامه‌ای برای غلامرضا بروسان appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86/feed/ 0
این‌ها فریاد و صدای اشرار است؟ آیا می‌شنوید؟ جواب این حرف‌ها فقط گلوله بود؟ https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f-%25d8%25a2%25db%258c%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c/#respond Wed, 04 Dec 2019 19:33:31 +0000 https://shahrgon.com/?p=83939 The post این‌ها فریاد و صدای اشرار است؟ آیا می‌شنوید؟ جواب این حرف‌ها فقط گلوله بود؟ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c/feed/ 0
نصرت کریمی پس از چهار دهه ممنوع‌الکاری‌ در جمهوری اسلامی در سن ۹۵ سالگی درگذشت https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d8%25b5%25d8%25b1%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1 https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d8%b1/#respond Wed, 04 Dec 2019 04:06:59 +0000 https://shahrgon.com/?p=83929 نصرت کریمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان پیش‌کسوت سینمای ایران، پس از چهار دهه ممنوع‌الکاری‌ در جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه، در سن ۹۵ سالگی به‌علت کهولت سن درگذشت. نصرت کریمی در سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد. کار هنری را در جوانی با پیوستن به گروه عبدالحسین نوشین آغاز...

The post نصرت کریمی پس از چهار دهه ممنوع‌الکاری‌ در جمهوری اسلامی در سن ۹۵ سالگی درگذشت appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
استان بریتیش کلمبیا طرح دایمی چرخه ساعت تابستانی را به مجلس می‌برد https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b4-%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585%25db%258c-%25da%2586%25d8%25b1%25d8%25ae%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b9 https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9/#respond Thu, 31 Oct 2019 05:34:59 +0000 https://shahrgon.com/?p=83336 شهرگان | سخنگوی دفتر نخست وزیر استان تایید کرد که دولت بریتیش کلمبیا قانون اصلاح تغییر ساعت تابستانی و زمستانی را امروز (پنج‌شنبه) به مجلس می‌برد تا از این پس ساعات در فصول سال ثابت باشد و تغییر نکند. در صورت تصویب این طرح در مجلس، مبنای ساعت در استان...

The post استان بریتیش کلمبیا طرح دایمی چرخه ساعت تابستانی را به مجلس می‌برد appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9/feed/ 0
راهپیمایی اعتراضی تغییر آب و هوایی در ونکوور با شرکت گرتا تونبرگ https://shahrgon.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ba%25db%258c%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d9%2588-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588 https://shahrgon.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88/#respond Sat, 26 Oct 2019 18:32:43 +0000 https://shahrgon.com/?p=83307 حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفتآری به اتفاق جهان می‌توان گرفت «حافظ» گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدی فعال تغییر اقلیم، دیروز (جمعه ۲۵ اکتبر) به راهپیمایی اعتراضی ونکوور به شرایط اقلیمی پیوست. گرتا تونبرگ در سخنرانی‌اش در ونکوور ادامه اعتراضات تغییر آب و هوایی را “امیدوارکننده” خواند. چندین هزار نفر به...

The post راهپیمایی اعتراضی تغییر آب و هوایی در ونکوور با شرکت گرتا تونبرگ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88/feed/ 0
پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب “زندان دیکتاتور” نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b5%db%b5-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25db%25b5%25db%25b5-%25da%25a9%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25db%258c https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b5%db%b5-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c/#respond Sun, 18 Aug 2019 04:12:21 +0000 https://shahrgon.com/?p=80911   ۱. حسرتِ آغوشِ گمشده ای فضای سینه اش را آزار می داد کنار زن اش روی رختخواب نشست و گفت : عزیزم دوست ات دارم زن واکنشی نشان نداد بلند شد و در آغوش مردی که وارد اتاق شده بود فرو رفت *** وقتی مرد آسمان را از پنجره...

The post پنج داستان ۵۵ کلمه‌ای از کتاب “زندان دیکتاتور” نوشته‌ی بهروز عرب‌زاده appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b5%db%b5-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c/feed/ 0
گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران https://shahrgon.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d8%9b-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b8%25d9%2585%25db%258c%25d8%259b-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af https://shahrgon.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d8%9b-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Sun, 07 Jul 2019 16:57:44 +0000 https://shahrgon.com/?p=79847 گرافیتی‌هایی از مسعود کاظمی، روزنامه‌نگارِ زندانی به جرم اندیشه، که برای مصادیق آزادی بیان در زندان است و قادر به تامین وثیقه نیست. گرافیتی‌ها طرحی از او با این مضمون هستند: «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» که در ایستگاه اتوبوس و دیوارهای خیابان آزادی کشیده شده‌اند.  

The post گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d8%9b-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0
گفت‌و‌گوی کوتاه شهرگان با فاطیما عابدی همسر زنده‌یاد علیرضا احمدیان https://shahrgon.com/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25af%25d9%2581%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2588%25e2%2580%258c%25da%25af%25d9%2588%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a8 https://shahrgon.com/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8/#respond Sat, 06 Jul 2019 03:26:29 +0000 https://shahrgon.com/?p=79841   به‌دنبال مرگ نابهنگام علیرضا احمدیان فعال اجتماعی – سیاسی و  چهره شناخته‌شده‌ در جامعه ایرانی – کانادایی استان بریتیش کلمبیا، با همسر زنده‌یاد علیرضا احمدیان گفت‌و‌گوی کوتاهی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید: خانم فاطیما عابدی، ابتدا از طرف خودم و همه همکاران شهروند بی‌سی و سایت شهرگان به...

The post گفت‌و‌گوی کوتاه شهرگان با فاطیما عابدی همسر زنده‌یاد علیرضا احمدیان appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8/feed/ 0
ایستادن روی پل، خم شدن از حفاظ، نگاه کردن به ماشین ها و انتخاب https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%8c-%d8%ae%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2584%25d8%258c-%25d8%25ae%25d9%2585-%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%258c-%25d9%2586%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%8c-%d8%ae%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/#respond Wed, 26 Jun 2019 18:19:58 +0000 https://shahrgon.com/?p=79614   علی کریمی کلایه متولد ۱۳۵۹ رودبار الموت و ساکن کرج   کتاب‌ها:  پر از ستاره ام اما…نشر شهریار…مجموعه شعر..چاپ ۷۷…مشترک با سید مهدی موسوی و محمد رضا حاج رستمبگلو خانه ای که وسط اتوبان است…نشر الکترونیکی…سال ۸۷…مجموعه شعر  تطبیق با شتاب مجازی…نشر نصیرا…سال ۹۲..مجموعه شعر  کنسرت خیس…نشر افراز…سال ۹۳…مجموعه...

The post ایستادن روی پل، خم شدن از حفاظ، نگاه کردن به ماشین ها و انتخاب appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%8c-%d8%ae%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af/feed/ 0
چند غزل از سارا سلماسی https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25ba%25d8%25b2%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c/#respond Wed, 26 Jun 2019 17:09:10 +0000 https://shahrgon.com/?p=79603 ۱ از زندگی وقتی نمی مُردیم ،سرشاخ می شد قاتل بعدی هرجا که ما راه ِ نفس دیدیم، سد کرد آن را جاهل بعدی تهدیدِ مشت و خط کش و چاقو ،بس نیست لطفا عامل بعدی سرهای سبز خسته از گردن ،دیگر فقط ساطور می خواهد   « هی تکّه...

The post چند غزل از سارا سلماسی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/ 0