گزيده‌ها – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Fri, 08 Nov 2019 01:51:43 -0800 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg گزيده‌ها – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 با زن‌ها کمی به آسمان نگاه کنیم https://shahrgon.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b2%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7-%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25d9%2585 https://shahrgon.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/#respond Fri, 08 Nov 2019 01:51:40 +0000 https://shahrgon.com/?p=83494 (نگاهی به مجموعه داستان کوتاه؛ زن ها به آسمان نگاه می کنند؛ اثر: سپیده زمانی/ نشر سيب سرخ / سال انتشار۱۳۹۸/ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)  بابک  ناصری؛ کارگردان، نویسنده و‌منتقد ادبی از سپیده زمانی پیش‌تر کتاب‌هایی دیده بودم با زبان روان و ساده که خواننده را یک نفس تا نقطه...

The post با زن‌ها کمی به آسمان نگاه کنیم appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/feed/ 0
حضور در لحظه https://shahrgon.com/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b8%25d9%2587 https://shahrgon.com/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87/#respond Thu, 26 Sep 2019 21:39:38 +0000 https://shahrgon.com/?p=81839 حضور در لحظه یا mindfulness واژه ای است که این روزها بسیار از آن سخن می رود. این واژه به ذهن – آگاهی هم ترجمه شده است هرچند که  مقصود از mindfulness تنها آگاهی از ذهن و محتوای آن نیست. شاید لحظه – آگاهی ترجمه بهتری باشد. به نظر می...

The post حضور در لحظه appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87/feed/ 0
جویس، کوندرا، هدایت و حافظه‌ی تاریخی https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%88%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3%25d8%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%258c-%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8%25d9%2587%25e2%2580%258c%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25ae%25db%258c https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%88%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/#respond Wed, 18 Sep 2019 02:31:36 +0000 https://shahrgon.com/?p=81640 جویس، کوندرا، هدایت و حافظه‌ی تاریخی[1]  ویلیام فاکنر جمله‌ی معروفی دارد که می‌گوید: در آمریکای جنوبی «گذشته هرگز نمی‌میرد. درواقع، گذشته حتا گذشته نیست.» بی‌تردید در دنیای مدرن، گذشته انگار باری است که یکی، فرد یا جامعه، مجبور است در حال، با خود به هر جا بکشد. معمولاً گذشته و...

The post جویس، کوندرا، هدایت و حافظه‌ی تاریخی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%8c-%da%a9%d9%88%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/feed/ 0
شعر تازه‌ای از شیرین جلالی https://shahrgon.com/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-2 https://shahrgon.com/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-2/#respond Wed, 18 Sep 2019 02:17:29 +0000 https://shahrgon.com/?p=81631 دوست نداشتن‌ات را کجای این شهر دفن کنم؟ آنقدر گورم را کنده‌ای که هیچ لبخندی احیایم نمی‌کند از تدفین خود بازگشته‌ام به سال‌های قبل از جنگ وقتی اشغال نشده بودم و چیزی شبیه آزادی در سرم مارش جنگ می‌زد تمام مسیر به گورهای دسته جمعی فکر کردم مرگ در ازدحام...

The post شعر تازه‌ای از شیرین جلالی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-2/feed/ 0
وقایع اتفاقیه هفت روز گذشته https://shahrgon.com/%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2582%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587 https://shahrgon.com/%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87/#respond Wed, 18 Sep 2019 02:12:42 +0000 https://shahrgon.com/?p=81627 پس از برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط ترامپ، ارزش دلار در برابر ارزهای امن بالا رفت .معاملات  بازارهای ارز تحت تاثیر خبر برکناری جان بولتون توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده  قرار گرفت و این بازارها از تصمیم اتخاذ شده استقبال کردند به...

The post وقایع اتفاقیه هفت روز گذشته appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87/feed/ 0
انتخابات سه شنبه و قمار سیاسی نتانیاهو برای حفظ قدرت https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2588-%25d9%2582%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2588 https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88/#respond Wed, 18 Sep 2019 02:06:12 +0000 https://shahrgon.com/?p=81623 انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز سه شنبه هفدهم سپتامبر با توجه به بی ثباتی سیاسی در فضای موجود و نظرسنجی هایی که حاکی از رقابت شانه به شانه حزب “لیکود” به رهبری “بنیامین نتانیاهو” با حزب “اتحاد آبی و سفید” به رهبری “بنی گانتس – یائیر لاپید” است، از هم...

The post انتخابات سه شنبه و قمار سیاسی نتانیاهو برای حفظ قدرت appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88/feed/ 0
خداگونگی می در اشعار ابونواس (قسمت دوم) https://shahrgon.com/%d8%ae%d8%af%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25a7%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25da%25af%25db%258c-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d9%2582%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585 https://shahrgon.com/%d8%ae%d8%af%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Fri, 13 Sep 2019 00:47:40 +0000 https://shahrgon.com/?p=81481   فراز دوم در جایی دیگر باز هم ابونواس می را با ویژگی های انسانی توصیف می کند برای نمونه می را صاحب چشم می داند: لها من المزج في کأساتها حدقٌ       ترنو إلی شربها من بعد إغضاء از درآمیختنش با آب، در ابریق ها چشمانی پدید می آید که...

The post خداگونگی می در اشعار ابونواس (قسمت دوم) appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ae%d8%af%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0
قضاوت گر بودن یعنی چه؟ https://shahrgon.com/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%9f/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2582%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25aa-%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25b9%25d9%2586%25db%258c-%25da%2586%25d9%2587%25d8%259f https://shahrgon.com/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%9f/#respond Thu, 12 Sep 2019 23:26:52 +0000 https://shahrgon.com/?p=81469 یکی از  توانایی های طبیعی ذهن ما توانایی قضاوت و داوری است.  ما با قضاوت خصیصه ای یا ارزشی یا صفتی را به چیزی نسبت می دهیم و از این طریق نظمی ذهنی در جهان برقرار می کنیم. قضاوت به ما این امکان را می دهد که  در مواقع لازم...

The post قضاوت گر بودن یعنی چه؟ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%9f/feed/ 0
نگاهی به چند کتاب https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2586%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-4 https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-4/#respond Mon, 09 Sep 2019 04:06:32 +0000 https://shahrgon.com/?p=81376 رمان “سقف بلند تنهایی” نوشته حسین رادبوی طراحی جلد: بهروز زمانی ناشر: مؤلف/ ونکوور- کانادا مرکز پخش و فروش آنلاین: کتابفروشی “پان به” چاپ اول: 1393- اکتبر 2014 ونکوور – کانادا چاپ دوم: 1395- اکتبر 2016 ونکوور – کانادا بها: 20 دلار کانادا “سقف بلند تنهایی” رمانی است در 351...

The post نگاهی به چند کتاب appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-4/feed/ 0
نهایی‌شدن معاملهٔ “واشینگتن با طالبان” به‌معنای صلح نیست https://shahrgon.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87%d9%94-%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2587%25d9%2594-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87%d9%94-%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7/#respond Mon, 09 Sep 2019 03:27:57 +0000 https://shahrgon.com/?p=81371 بحران افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است که هر چند از آن به عنوان “صلح” یاد می شود اما این مرحله نیز در مسیر جنگ نوزده ساله این کشور از زمان حمله نظامی آمریکا بعد از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر است. بحران افغانستان که از همان ابتدا در چارچوب اشغال...

The post نهایی‌شدن معاملهٔ “واشینگتن با طالبان” به‌معنای صلح نیست appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87%d9%94-%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7/feed/ 0