خوانش اول – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Fri, 03 Apr 2020 00:28:27 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg خوانش اول – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 نسخه چاپی شهرگان آشیانه‌نشین می‌شود https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25ae%25d9%2587-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/#respond Fri, 03 Apr 2020 00:16:02 +0000 https://shahrgon.com/?p=85339 نسخه‌ی چاپی شهرگان تا توقف شیوع ویروس کرونا، آشیانه‌گزینی می‌‌کند و فقط به‌صورت آنلاین منتشر می‌شود بیش از ۲۷ سال هر هفته و در برهه‌هایی در سال‌های گذشته، هفته‌ای دوبار شهرگان (شهروند بی سی) را منتشر کرده‌ایم و آن را چون فرزندی از تمام بلایا، اتفاقات سیاسی، عوامل مالی، فشارهای کاذب...

The post نسخه چاپی شهرگان آشیانه‌نشین می‌شود appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/feed/ 0
مردم رنج‌دیدهٔ ایران را به‌جان هم نیاندازید! https://shahrgon.com/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d9%94-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac%25e2%2580%258c%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2594-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d9%94-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7/#comments Mon, 09 Mar 2020 05:50:23 +0000 https://shahrgon.com/?p=85035 در شرایطی که مسئولین بی مسئولیت و بی‌کفایت رژیم اسلامی ایران هریک ساز خود را کوک می‌کند و صحبت‌ها و راه‌حل‌های مقام‌های بلند‌پایه کشوری با مقام‌های دون پایه شهری و استانی ۳۶۰ درجه زاویه دارد، نتیجه‌اش همان مصداق ضرب‌المثل گیر کردنِ خر در گل می‌شود. رژیم اسلامی ایران عملاً هیچ...

The post مردم رنج‌دیدهٔ ایران را به‌جان هم نیاندازید! appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%d9%94-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7/feed/ 1
جامعه ایرانی – کانادایی استان بریتیش کلمبیا نیازمند اقدام تحسین‌برانگیز لغو تجمعات نوروزی است https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b4 https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4/#respond Thu, 05 Mar 2020 08:43:14 +0000 https://shahrgon.com/?p=84954 از آبان گذشته تاکنون شهروندان ایرانی به شیوه‌ها و روش‌های مختلف مورد کشتار و ظلم و تعدی و بی‌مهری‌های مضاعف سردمداران رژیم اسلامی ایران قرارگرفته‌اند. هنوز آمار کشته‌شدگان، ربوده‌شدگان و دستگیرشدگان اعتراض آبان در رژیم اسلامی ایران اعلام نشده‌بود و هر روز در گوشه و کنار شهر تن‌های بی‌جان عزیزان‌مان...

The post جامعه ایرانی – کانادایی استان بریتیش کلمبیا نیازمند اقدام تحسین‌برانگیز لغو تجمعات نوروزی است appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b4/feed/ 0
 روزنامه‌نویس آزاد ممکن نیست مگر این که از نویسنده‌ی آزاد حرف بزنیم https://shahrgon.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2585%25da%25a9%25d9%2586-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2585%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586 https://shahrgon.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86/#respond Fri, 24 Jan 2020 01:42:40 +0000 https://shahrgon.com/?p=84603 واگویه‌های «من» با «خودم» کسی که کار روزنامه‌نگاری می‌کند، گاه چنان دچار کابوس می‌شود که رهایی از آن ممکن نیست مگر آن که کاری برای دلش بکند. من هم در میان فریاد، آتش، دود و کشتار روزهای دی ماه ۹۸ دچار همین کابوس بودم و سرانجام «من» با «خودم» به...

The post  روزنامه‌نویس آزاد ممکن نیست مگر این که از نویسنده‌ی آزاد حرف بزنیم appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86/feed/ 0
نفرین بر ناقوس بدهنجار جنگ! https://shahrgon.com/%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2586%25da%25af https://shahrgon.com/%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af/#respond Thu, 09 Jan 2020 08:35:00 +0000 https://shahrgon.com/?p=84368 ناقوس گوش‌خراش‌ جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. زندگی و حیات انسان‌ها را. حتی دیگر موجودات و آثار تاریخی و میراث فرهنگی نیز از این نحوست و بداختری در امان نمی‌مانند.چقدر تصویر جان‌های شیفته در نمایشگر گوشی‌های تلفن و کامپیوتر و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی روی شبکه‌های اجتماعی از...

The post نفرین بر ناقوس بدهنجار جنگ! appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af/feed/ 0
بنزینی که خامنه‌ای روی ایرانِ مستعدِ اشتعال ریخت! https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%90-%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25af%25d9%2590-%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%90-%d8%a7/#respond Tue, 19 Nov 2019 21:17:00 +0000 https://shahrgon.com/?p=83659 افزایش سه‌برابری نرخ بنزین در ایران به‌طور شبانه و به‌دور از چشم و گوش مردم و اعلام یک‌بارهٔ آن در اولین دقایق روز تعطیل (جمعه ۲۴ آبان برابر با ۱۵ نوامبر)، بیانگر اقدام دزدانه و مخفیانه‌ای است که تصمیم‌گیرندگان هم‌قول و متفق شدند تا بار دیگر دست بر جیب‌های طبقات...

The post بنزینی که خامنه‌ای روی ایرانِ مستعدِ اشتعال ریخت! appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%90-%d8%a7/feed/ 0
خیر مقدم به سعید ملک‌پور و تقدیر از تلاش‌های تیم آزادسازی او از زندان جمهوری اسلامی ایران https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2584%25da%25a9%25e2%2580%258c%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/#respond Thu, 22 Aug 2019 17:47:42 +0000 https://shahrgon.com/?p=81067 سعید ملک‌پور طراح وبسایت و برنامه‌ریز کامپیوتر، بعد از یازده سال زندان، با پرداخت وثیقه، مجوز مرخصی موقت سه‌روزه دریافت کرد و از زندان آزاد شد اما او  طی همین مدت از ایران خارج شده و به کانادا سفر کرده است. این خبر را مریم ملک‌پور، خواهر او با انتشار...

The post خیر مقدم به سعید ملک‌پور و تقدیر از تلاش‌های تیم آزادسازی او از زندان جمهوری اسلامی ایران appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/feed/ 0
چرا رفتی؟ که می‌ماندی و بر مَردمِ چشمم می‌نشستی! https://shahrgon.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%9f-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%8e%d8%b1%d8%af%d9%85%d9%90-%da%86%d8%b4%d9%85%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25db%258c%25d8%259f-%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%258e%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585%25d9%2590-%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2585 https://shahrgon.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%9f-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%8e%d8%b1%d8%af%d9%85%d9%90-%da%86%d8%b4%d9%85%d9%85/#respond Sat, 06 Jul 2019 02:43:43 +0000 https://shahrgon.com/?p=79837   سال ۲۰۰۹ پس از نزدیک به ۲۵ سال زندگی در خارج از ایران، هنوز درگیر ذهن‌گرایی و همگون‌سازی شیوه برخوردهای سیاسی و اجتماعی هم نسل خود بودم. با آغاز جنبش مدنی ایران تحت نام جنبش سبز در همان ده سال پیش، در حمایت از این جنبش – هم حضور...

The post چرا رفتی؟ که می‌ماندی و بر مَردمِ چشمم می‌نشستی! appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%9f-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%8e%d8%b1%d8%af%d9%85%d9%90-%da%86%d8%b4%d9%85%d9%85/feed/ 0
چشم و دل تازه کن، نوروز آمد! https://shahrgon.com/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2 https://shahrgon.com/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/#respond Wed, 20 Mar 2019 16:53:54 +0000 https://shahrgon.com/?p=76947   در هم‌زمانی و هم‌سانی پر شکوه شب و روز، و در آستانه‌ی این بهار و تازه‌گی فصل، چشم و دل را با رُستن و شکفتنِ شکوفه، تازه کنیم که نوروز و نوسال آمد. هم‌زمانی و هم‌سانی روز و شب را از طبیعت می‌آموزیم و در این نو-روز  و نو-سال،...

The post چشم و دل تازه کن، نوروز آمد! appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/feed/ 0
«از روح ما هم بدانید! گود برداری کرده‌اند» https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d8%25a8-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25ae%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2587 https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d9%87/#respond Thu, 06 Sep 2018 03:15:16 +0000 https://shahrgon.com/?p=73094 فرخنده حاجی‌زاده نامی آشنا در حوزه ادبیات ایران است و آثارش تا جایی‌که در سیستم حکومتی ایران می‌شد انتشار یابد، پرشمار است. زنی که گرد چاپخانه و مجله و کتابفروشی بر تن و جانش نشسته‌است و در آثار و گفته‌هایش عاشق می‌نماید و عاشق می‌زید. پایداری و ایستادگی‌اش بر موج...

The post «از روح ما هم بدانید! گود برداری کرده‌اند» appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%db%8c%d9%87/feed/ 0