شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with the diverse Iranian community Mon, 17 Feb 2020 22:36:44 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 داستان هنریتا https://shahrgon.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7/#respond Mon, 17 Feb 2020 22:31:15 +0000 https://shahrgon.com/?p=84829 شصت و نه سال پیش، در فوریه سال ۱۹۵۱ ، زن سیاه‌ پوستی به نام «هنریتا لکز  Henrietta Lacks» به درمانگاه زنان در دانشگاه معتبر جانز هاپکینز Johns Hopkins، در مریلند آمریکا، مراجعه کرد. هنریتا از خون ریزی در فواصل بین عادات ماهیانه شکایت داشت. همچنین می‌گفت که در ناحیه...

The post داستان هنریتا appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
یک کتاب و ۲۶ داستان از موزه‌های زنان https://shahrgon.com/%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%db%b2%db%b6-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25db%258c%25da%25a9-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2588-%25db%25b2%25db%25b6-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586 https://shahrgon.com/%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%db%b2%db%b6-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 17 Feb 2020 22:15:25 +0000 https://shahrgon.com/?p=84827 چگونه می‌توان تجربه‌های زنان ده کشور از پنج قاره‌ی جهان را در جمع‌آوری و‌ نگهداری منابع تاریخ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان در یک کتاب گرد آورد؟ آیا انتقال تاریخ اجتماعی زنان کشورهای مختلف از طریق تجربه‌های روایی در یک کتاب امکان‌پذیراست؟ آیا اساساً چنین تلاشی ضروری است؟ آیا موزه‌های زنان...

The post یک کتاب و ۲۶ داستان از موزه‌های زنان appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%db%b2%db%b6-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/ 0
از کلیله و دمنه بیاموزیم https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2585 https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%85/#respond Mon, 17 Feb 2020 22:07:40 +0000 https://shahrgon.com/?p=84824 هشدار به چپ امروز با زبان و باور دیروز نویسنده این اثر با ارزش، نگرش‌های کاست گرایی را که درآن دیدگاه، فرد، خود را “برتر” می‌داند و از ارتباط و اتحاد با دیگران خودداری می‌کند و ارزش‌‌های آنها را نفی می‌کند، در هم می‌ریزد و نشان می‌دهد زندگی اجتماعی زمانی...

The post از کلیله و دمنه بیاموزیم appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%85/feed/ 0
سه شعر از لیلا سامی https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c/#respond Mon, 17 Feb 2020 21:54:26 +0000 https://shahrgon.com/?p=84821 لیلا سامی متولد سال ۶۴ و ساکن تبریز است. دارای مدرک کارشناسیِ مدیریت آموزشی، معلم و مربیِ نقاشی کودکان. شاعر و فعالِ ادبی که از فعالیت های مهم ایشان می توان: به برپایی نمایشگاه ابتکاری شعر و تصویر پینار در سال ۸۵ در شهرهای تبریز و زنجان و‌… همکاری با...

The post سه شعر از لیلا سامی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/ 0
پنج شعر از علیرضا مطلبی https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a8%25db%258c https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/#respond Mon, 17 Feb 2020 21:40:36 +0000 https://shahrgon.com/?p=84818 علی‌رضا مطلبی فارغ‌التحصیل کارشناسی حسابداری است. مطلبی فعالیت ادبی‌اش را از سال۸۷ و با انتشار شعر در قالب مثنوی، نیمایی و سپید در مجلات و سایت‌های ادبی آغاز کرد. از او مجموعه شعر ایکاروس بر برزخی به نام عشق در قالب شعر سپید در سال ۹۴ توسط نشر بوتیمار به...

The post پنج شعر از علیرضا مطلبی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/feed/ 0
به سوی سرنوشت https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25aa https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa/#respond Mon, 17 Feb 2020 20:18:39 +0000 https://shahrgon.com/?p=84807 سوزن گرامافون که بر روی صفحه قرار می گیرد نوای موسیقی فضای خیاطخانه را پر می کند، ” مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار , تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته , گذشته ها گذشته , منم به جستجوی سرنوشت . ....

The post به سوی سرنوشت appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa/feed/ 0
نقدی بر مجموعه شعر “سه‌گانه‌ خاورمیانه” گروس عبدالملکیان https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d9%2587%25e2%2580%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25e2%2580%258c-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586 https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 15 Feb 2020 20:19:00 +0000 https://shahrgon.com/?p=84810 حرف آن‌قدر زیاد است که از مقدمه و نقل‌قول‌ها دست‌کم در آغاز باید گذشت. مجموعه شعر «سه‌گانه خاورمیانه» با سوتیتر جنگ عشق تنهایی و عکسی گریان و معصوم از دختری مصیبت دیده خبر از اشعاری می‌دهد که قرار است مخاطب را از رنج‌ها، مصیبت‌ها و فقدان‌های روزگار نه با خبر...

The post نقدی بر مجموعه شعر “سه‌گانه‌ خاورمیانه” گروس عبدالملکیان appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
از کرانه‌ها https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b2-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7 https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/#respond Fri, 14 Feb 2020 20:06:00 +0000 https://shahrgon.com/?p=84804 فروتن از راننده می خواهد که قبل از حرکت به سوی هتل او را به کنار ساحل دریا ببرد.از رادیوی اتومبیل نوای یک ترانه آذری به گوش می رسد , اگر چه او هیچ وقت به زبان آذری صحبت نکرده است , اما آوای واژه ها برایش آشنا است. اتومبیل...

The post از کرانه‌ها appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/feed/ 0
جُستاری در نام و نشان ساسان و ساسانیان https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d9%258f%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586 https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 10 Feb 2020 20:39:39 +0000 https://shahrgon.com/?p=84772 مطابق گفتۀ علی مظاهری در جلد دوم کتاب جادۀ ابریشم، منابع بیزانسی و چینی (آمیانوس مارسلینوس و تاریخنامه تانگ شو) تبار ساسانیان از سکاها است. آمیانوس مارسلینوس گوید: “همه آلانها دارای انضباط سپاهیگری هستند و در سایه همین قسم زندگی است که ساسانیان نیز که اصلاً سکایی نژاد هستند تا...

The post جُستاری در نام و نشان ساسان و ساسانیان appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ac%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
نقد و بررسی فیلم «Being Flynn» https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-being-flynn/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-being-flynn https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-being-flynn/#comments Mon, 10 Feb 2020 20:16:21 +0000 https://shahrgon.com/?p=84763  فیلم  «Being Flynn»اقتباسی است از کتابی با عنوان “یک شب مزخرف دیگر در شهر لعنتی” [1]اثر “نیک فلین”[2] شاعر معاصر آمریکایی که در آن به بیان خاطرات زندگی خود می­‌پردازد. زندگی­‌ای که کودکی و نوجوانی­‌اش در غیاب پدر گذشته است. پدری که زنده است و در گوشه­‌ای دیگر (ناکجا) از...

The post نقد و بررسی فیلم «Being Flynn» appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-being-flynn/feed/ 3