In touch with Diverse Iranian Community

شوخی نیست

عباسی، ری‌را؛ نویسنده، شاعر و بنیان‌گذار شعر صلح. وی عضو جنبش جهانی شعر برای تغییر در جهان است.در سال 1366 همزمان در حوزه  شعر و رمان فعالیتش را آغاز کرد.…