صفحه را انتخاب کنید

بيانيه هيات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ايران به مناسبت بيستمين سالگرد قتل شاپور بختيار

بيانيه هيات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ايران به مناسبت بيستمين سالگرد قتل شاپور بختيار

بيانيه هيات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ايران درخارج از کشور به مناسبت بيستمين سالگرد قتل شاپور بختيار
ششم اوت بيستمين سالگرد قتل زنده ياد دکتر شاپور بختيار است، جنايتی که خاطره دردناک و تکان دهنده اش هرگز از خاطره ها بيرون نخواهد رفت.

دکتر شاپور بختيار عمری را در صف مبارزين جبهه ملی ايران در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ايران گذراند. او اولين درسهای مبارزاتی خود را در دوران تحصيل در فرانسه با شرکت در جنگهای ضد فاشيست در اسپانيا و پيوستن به نهضت مقاومت فرانسه عليه نازيسم آموخت. در بازگشت به ايران مبارزه برای استقرار آزادی در ايران را در حزب ايران، از احزاب چهارگانه جبهه ملی آغاز نمود و در زمان حکومت ملی دکتر مصدق با تصدی معاونت وزارت کار در عرصه مبارزه روبرو با استعمارگران انگليس در خوزستان قرار گرفت. دکتر بختيار پس از کودتای امريکائی – انگليسی ۲۸ مرداد از فعالين نهضت مقاومت ملی گرديد و هنگام تجديد حيات جبهه ملی در سالهای ۳۹ تا ۴۳ در صف رهبران جبهه ملی ايران در آمد. او در رژيم گذشته چندين بار بزندان افتاد. در خرداد ۱۳۵۶ او و زنده يادان دکتر کريم سنجابی و داروش فروهر در نامه ای به محمدرضاشاه در مورد رعايت حقوق آزادی های مردم هشدار دادند. دکتر بختيار سلطه ديکتاتوری مذهبی را برنتابيد و در مبارزه ای رو در رو با استبداد مذهبی تا پای جان ايستادگی نمود. او خواستار حکومتی مبتنی بر آزادی، دمکراسی و جدايی دين از حکومت بود.
قتل فجيع دکتر بختيار نمايش اين حقيقت بود که حکومت استبدادی ايران حتی حضور او در دنيای خارج از ايران را هم نميتوانست تحمل نمايد و او را خطری آشکار برای ادامه حيات جنايتبار خويش ميدانست. قاتلين شاپور بختيار امروزه در برابر مقاومت مردم ايران سخت بهم ريخته اند و شکافهای درونيشان نشانی از پوسيدگی بنياد جنايتکارانه ايشان دارد.
ما به مبارزات و مقاومتهای ديرپای دکتر شاپور بختيار درود ميفرستيم و با الهام از مردم در صحنه مبارزه در ايران بمبارزه خود تا برقراری آزادی و دمکراسی در ايران ادامه خواهيم داد.
 
هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همايون مهمنش
يازدهم مرداد ۱۳۹۰ برابر دوم اوت ۲۰۱۱

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This