آشیان / برچسب آرشیوها:  آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده، سعید رهنما

برچسب آرشیوها:  آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده، سعید رهنما

آیا دوران سرمایه‌داری سر آمده؟

هر بار که بحران سرمایه‌داری در اوج بوده، پیروان سوسیالیسم، از زمان خود مارکس و انگلس "سقوط اجتناب‌ناپذیر" آن را نوید داده‌اند و هر زمان هم که دوران رونق بوده طرفداران سرمایه‌داری و حتی سوسیال‌دموکرات‌های میانه‌رو به هیجان آمده و ازلی بودن سرمایه داری را تبلیغ کرده‌اند. طرفداران سنتی سوسیالیسم …

بیشتر بخوانید