In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ارتش‌های روباتی

ارتش‌های روباتی

مخافل اجتماعی جهان آهسته آهسته وارد بحث‌ها در باره اخلاقی بوندن موضوع مربوط به روبات‌های جنگی می‌شود که می‌توانند از کنترل و تابعیت انسان خارج شده و آفریننده خود را مورد هدف قرار دهند. ما روز به روز بیشتر شاهد موارد طرح‌ریزی چنان…
ادامه مطلب ...