In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اصلاح‌طلبی

نقشه راه عبدالله نوری برای اصلاح‌طلبی

گفت‌وگوی تفصيلی روزنامه اعتماد با عبدالله نوری عبدالله نوری آن زمان که یأس گفتمان غالب سياسی بود آن روزهايی که تصور آمدن روزهايی مانند امروز برای خيلی از ناظران سياسی بعيد و دور از دسترس بود به کار هميشگی خود مشغول بود، جلسه برگزار می‌کرد،…
ادامه مطلب ...