آشیان / برچسب آرشیوها:  اولین قانون ضّد قلدری، بی‌ سی‌ ،(bullying) پورت کوکیتلام

برچسب آرشیوها:  اولین قانون ضّد قلدری، بی‌ سی‌ ،(bullying) پورت کوکیتلام

اولین قانون ضّد قلدری بی‌ سی‌ (bullying) در پورت کوکویتلام

شهرگان: این قانون که بر پایه قانون موجود در ریجاینا نوشته شده است در صورت تصویب، قلدرها را بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار جریمه می‌‌کند. به موجب این قانون، که به وسیله پلیس اعمال خواهد شد، زورگویی به کسی‌ در ملا عام، یا از طریق یک متن کتبی‌ الکترونیک تخلف …

بیشتر بخوانید