In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اين آيينه‌ها نشانت نمی‌‌دهند

اين آيينه‌ها نشانت نمی‌‌دهند

پرنده ديگر، نهمجموعه شعر: مهرانگيز رساپور (م ـ پگاه)  شهرگان: در باره‌ی كتاب «پرنده ديگر. نه» سروده‌ی مهرانگيز رساپور (م. پگاه) كه پيش‌تر از او كتاب‌های «جرقه زود مي‌ميرد»، «...و سپس آفتاب» منتشر شده بود، نوشته‌های متعددی خواندم…
ادامه مطلب ...