سیاسی و اقتصادی مقالات

پس از نولیبرالیسم: سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم؟

اکرم پدرام‌نیا
در نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه پس از روی کار آمدن نولیبرالیسم حاصل دهه‌ها کار و پیشرفت اجتماعی از دست رفته و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه...