جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

م. روان‌شید
برای بغض پنهان‌مانبه نیکتا اسفندان صورتگرِ مغموماین روزهاگل‌اندامِ ما راچگونه به تصویر می‌کشد؟زالِ مرده در خیابانچه می‌داند از رودابه‌‌ی زخمی در خانهو شاعرانِ لالاز زخم‌های...