In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

برش‌ها

مارکسیسم و باور به امر غیرممکن

برش‌هایی از یک پژوهشبه حسن مرتضوی تجسم عینی باور به امر غیرممکنورود:آنچه در پی می‌آید بخش نخست بریده‌هایی است از یک پژوهش پیرامون لزوم وجوب اندیشه مارکس در جهان امروز. این پژوهش به قولی شاید تلاشی نومیدانه باشد در جهت تدارک…
ادامه مطلب ...