آشیان / برچسب آرشیوها:  برش‌ها

برچسب آرشیوها:  برش‌ها

مارکسیسم و باور به امر غیرممکن

برش‌هایی از یک پژوهش به حسن مرتضوی تجسم عینی باور به امر غیرممکن ورود: آنچه در پی می‌آید بخش نخست بریده‌هایی است از یک پژوهش پیرامون لزوم وجوب اندیشه مارکس در جهان امروز. این پژوهش به قولی شاید تلاشی نومیدانه باشد در جهت تدارک مصالح لازم اما ناکافی برای پاسخ …

بیشتر بخوانید