رويدادها کانادا

درخواست اپوزیسیون کانادا برای برقراری رابطه با ایران

شهرگان
 موضوع برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران در دستور کار حزب “دموکراتیک نوین” کانادا قرار گرفته است. حزب دموکراتیک نوین کانادا (NDP) در ایالت کبک...