دانش و پژوهش سلامت و روان

کلیدهای زندگی سالم

شهروند بی‌سی
بهناز (نازی) میرشمسی، لیسانسیه مترجمی انگلیسی از دانشگاه آزاد ایران و دارای مدرک مربی‌گری زندگی از انستیتوی تربیت زندگی سی تی آی است.  او دوره‌ی...