پیشنهاد سردبير دیدگاه صفحه اول گزارش گوناگون

سرانجام راهی شدیم – بخش چهارم و پایانی

فلور طالبی
روز هشتم سفر به زیارت خجند رفتیم. سال‌ها پیش وقتی دخترهایم کودکانی خردسال بودند کتابی به دستم افتاد بنام “خدیوزاده جادو شده” نوشته لئونید سالایف...