Tag : به دفتر

پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

نگاهی به دفتر شعر “اتفاقی روشنم” ملوک ایرانمنش

شهروند بی‌سی
ملوک ایرانمنش، شاعر متولد رفسنجانِ کرمان است. او دانش‌آموختۀ علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و دبیر بازنشسته است. کتاب “اتفاقی روشنم” ملوک ایرانمنش که سال...