In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ترک ها

ترک‌ها در «گزی پارک» چه می‌خواهند؟

نگاهی تحلیلی به ریشه‌ها و چرایی جنبش طبقه متوسط در ترکیهدو هفته پیش در اعتراض به قطع درختان پارکی در استانبول، جنبش فراگیری از سوی طبقه متوسط و بویژه جوانان ترکیه به راه افتاد که با وجود فقدان سازماندهی و رهبری واحد،…
ادامه مطلب ...