ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

به تعطیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف معترضیم!

شهروند بی‌سی
شهرگان: گروه کثیری از دانشجویان – دانش‌آموختگان و استادان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به تعطیل کردن دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با امضای بیانیه‌ای...