تاریخی و اجتماعی سياست صفحه اول مقالات

دوستم داشته باش: تولید میان‌فرهنگی زیبایی

شهروند بی‌سی
«صنعت زیبایی». تناقض آشکار همین عبارت (یکسان‌سازی و صنعتی کردن چیزی که بناست انتزاعی و سلیقه‌ای باشد) به درستی نشانگر جایگاه آن به عنوان یکی...