آشیان / برچسب آرشیوها:  جواد مفردکهلان، مراغه

برچسب آرشیوها:  جواد مفردکهلان، مراغه

شهرستان مراغه در جغرافیای تاریخی کهن خود

حمدالله مستوفی در نزهته القلوب خود در ذکر دیار آذربایجان می نویسد: "مراغه از اقلیم چهارم است طولش از جزایر خالدات فب ع (152 درجه) و عرض از خط استوا لزک (57درجه). شهری بزرگ است و در ماقبل دارالملک آذربایجان بود. هوایش معتدل است به عفونت مایل جهت آن که …

بیشتر بخوانید