ادبیات پیشنهاد سردبير طنز گزيده‌ها

حامیانِ توسعۀ حوزه‏‌های علمیه و کمبودِ طلبۀ کشور

عبدالقادر بلوچ
یکی از انجمن‏هایی که در طول تاریخ کمبودش کشور ما را دچار بحران کرده بود، «انجمن حامیان توسعۀ حوزه‏های علمیه» بود. خوشبختانه با خبر شدم...