پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی مقالات

متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز

پیمان وهاب زاده
فصلنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درنگ در اولین شماره خود که در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شده‌است دو سئوال پیرامون متدولوژی اتفاق نظر و...