تاریخی و اجتماعی مقالات

نظری به نام و نشان خدایان کاسی (اسلاف لران)

جواد مفرد کهلان
کاشو (کاسی) و کاشیتو (کاسیتو) ایزد و الهه قبیله ای کاسیان ایزدان شراب به شمار می رفتند. قصر شیرین به نام الهه کاسیتو بیت ماتی (خانه...