پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

خصوصی‌سازی کشورها، برنامه نئولیبرالیسم نظامی

غلامحسین دوانی
نئولیبرال‌های جهانی درصددند بجای چاپیدن مدت‌دار آن، یکجا با فراهم کردن زمینه‌های فروپاشی این کشورها این ثروت ملل را به یغما ببرند که نقش گروهای...